[הגילה תלבט ][הצובקה תנומת ][םיקחשימה תואצות ]
לאירא ר"תיב
לאיראב יתקחישש םייתנש ינפלמ רתאה הגיל ונילע אל

הגיל ונילעו רתא יתישע אל סוחנמה ללגב המקישב יתקחיש הרבעש הנש

תומדוק תוצובק
עוצקמ
ליג
ןקחשה םש
'סמ
למרכ לא תילד , הנויצ-סנ, ת"פ יבכמ
שכר להנמ
31
רפוע לטיבא
.1
הילו'גל'ג לעופה,ת"פ לעופה ,הדוהי הנחמ ,ג"ר לעופה
הרבח להנמ
32
ודיע יזוגא
.2
םלש-רפכ ,רדימע תמר ,א"ת יבכמ
גהנ
26
יבא יח-לא
.3
ת"פ ר"תיב ,הדוהי- הנחמ
ןיעה שאר ,הדוהי הנחמ ,ת"פ יבכמ
ריכב ןנג
31
הדוהי ןוטיב
.4
לאומש תעבג ,הדוהי הנחמ ,דוהי לעופה
ת"פ ר"תיב ,םיירעש יבכמ ,רדימע תמר
ג"ר לעופה
םיבשחמ
38
קירא ץיבורליג
.5
לאירא ר"תיב
גהנ
23
לינוא דוד
.6
ןיעה שאר יבכמ ,דוהי לעופה ,דול לעופה ,ג"ר לעופה
תוריכמ
32
ןורי יבהז
.7
יכאלמ תירק לעופה ,דוהי לעופה
ןלגרודכ
22
השמ יקסבודנט
.8
א"ת ןושמש
טנדוטס
23
יפר ןמדלפ
.9
ץכ סדרפ ר"תיב ,ונוא תירק ר"תיב
תוריכמ שיא
29
המלש השמ
.10
בשימע לעופה, ןיעה שאר
ןרדס
25
בקעי ןממ
.11
ןלוג הונ לעופה
ראודה תושר
27
רפוע בולאכימ
.12
רדימע תמר יבכמ
טנדוטס
24
בקעי ןבס
.13
בשימע לעופה
ןקרי
26
בקעי ןממ
.14
לאירא ר"תיב
הלוק-הקוק לכ"נמס
24
לאירא סקופ
.15
ץכ סדרפ ר"תיב
טנדוטס
24
רינ םיובנגייפ
.16
ץכ סדרפ ר"תיב
טנדוטס
22
ריפכ ןמדירפ
.17
ונוא תירק ר"תיב ,הילצרה לעופה
ךנחמו הרומ
32
ביבר שטוקר
.18
ת"פ לעופה
רגסמ
34
יזח הממח
.19
הילו'גל'ג לעופה ,הדוהי הנחמ ,ת"פ לעופה ,הלמר ר"תיב
טסירוטקרט
33
זרא יבאצר
.20


תווצהו הלהנהה


דיקפת
םש
ןמאמ
םייובצרווש רשא
להנמ
בונורהא ןורוד
ר"וי
ןמ'גרות תימע
יאנספא
דוד
םלצ
לזיו יקוש
הסעמ
ייגרס
גהנ
ירא-ןב ביני

Beitar Team Picture

עיבגה יקחשמ

2:1 לאירא ר"תיב - ןולוח המצוע

יקסבודנט השמ ,יבהז ןורי : םיעיקבמ
יבהז ןורי ,יקסבודנט השמ :םילשבמ

3:2 לאירא ר"תיב - ארב רפכ

יקסבודנט השמ ,(2)יבאצר זרא : םיעיקבמ

הגילה יקחשמ

1 רוזחמ

(ינכט) 0:2 ןיעה-שאר וגנמלפ - לאירא ר"תיב

2 רוזחמ

2:1 לאירא ר"תיב - ףועמ תירב

ןבס בקעי ,יקסבודנט השמ :םיעיקבמ
יקסבודנט השמ :םילשבמ

3 רוזחמ

0:2 ןולוח המצוע - לאירא ר"תיב

(2) יבהז ןורי:םיעיקבמ
יח-לא יבא :םילשבמ

4 רוזחמ

2:2 לאירא ר"תיב - ארב רפכ

שטוקר ביבר ,ןוטיב הדוהי :םיעיקבמ

5 רוזחמ

0:13 תינרוא - לאירא ר"תיב

(4)יבהז ןורי,(5)יבאצר זרא:םיעיקבמ
בולאכימ רפוע,(2)יקסבודנט השמ
ןמדירפ ריפכ
ןמדירפ ריפכ,יבאצר זרא :םילשבמ
יקסבודנט השמ,ןוטיב הדוהי

6 רוזחמ

תישפוח - לאירא ר"תיב

7 רוזחמ

2:3 הדוהי הנחמ לעופה - לאירא ר"תיב

ימצע,(2)יקסבודנט השמ:םיעיקבמ
(3)ןבס בקעי :םילשבמ

8 רוזחמ

2:1 לאירא ר"תיב - ןיעה שאר יבכמ

ןוטיב הדוהי ,יקסבודנט השמ :םיעיקבמ
(2)יקסבודנט השמ :םילשבמ

9 רוזחמ

5:2 לאירא ר"תיב - ס"פכ הילע

(2)יקסבודנט השמ,(2)יבהז ןורי:םיעיקבמ
ץיבורליג קירא
(2)יזוגא ודיע,יבהז ןורי :םילשבמ
הממח יזח,בולאכימ רפוע

10 רוזחמ

1:0 הדוהי רוא ר"תיב - לאירא ר"תיב

12 רוזחמ

1:6 דוהי יבכמ - לאירא ר"תיב

ןממ בקעי ,(3) יבאצר זרא (2) יבהז ןורי:םיעיקבמ

13 רוזחמ

3:1 לאירא רת"יב - ןלוג הונ

(2) יבאצר זרא (1) יבהז ןורי:םיעיקבמ

14 רוזחמ

0:8 ףועמ תירב - לאירא ר"תיב

(3)יקסבודנט השמ (2)ןממ בקעי:םיעיקבמ
ןבס בקעי,ץיבורליג קירא
ןמדירפ ריפכ
15 רוזחמ

1:0 לאירא ר"תיב - ןולוח המצוע

יח-לא יבא:םיעיקבמ
יקסבודנט השמ :םילשבמ

16 רוזחמ

0:1 ארב רפכ - לאירא ר"תיב

יבהז ןורי:םיעיקבמ

17 רוזחמ

0:6 לאירא ר"תיב - תינרוא לעופה

(1)יבהז ןורי,(2)יבאצר זרא:םיעיקבמ
ץיבורליג קירא,(2)ןממ בקעי

18 רוזחמ

0:9 ןולוח ומניד יבכמ - לאירא ר"תיב

(2)יבהז ןורי,יבאצר זרא:םיעיקבמ
ןממ בקעי,(3)יקסבודנט השמ
(2)ןבס בקעי


:ל חולשל שי תועצה

התיבה ילא ואלאירא ריעה לש רתאה


י"ע הנבנ הז רתא

קירא ץיבורליג

EnglishPage Of Beitar Ariel Just Click !

17 רוזחמ ןד זוחמ 'ג הגיל

תודוקנ
םירעש שרפה
דספה
וקית
ןוחצנ
םיקחשמ כ'הס
הצובקה סש
הגילב סוקימ
40
11-63
1
1
13
15
לאירא רתיב
1
38
6-47
1
2
12
15
הדוהי הנחמ
2
33
14-48
2
3
10
15
הדוהי רוא רתיב
3
27
14-24
4
-
9
13
ןולוח המצוע
4
25
21-42
4
4
7
15
ןיעה שאר יבכמ
5
14
29-23
9
2
4
15
ס"פכ הילע
6
13
22-19
6
4
3
13
ארב רפכ
7
13
54-15
8
1
4
13
תינרוא לעופה
8
12
37-11
8
3
3
14
דוהי יבכמ
9
8
36-15
8
2
2
12
ןלוג הונ
10
6
39-11
13
-
2
15
ףועמ תירב
11
0
37-1
5
-
-
5
ןולוח ומניד יבכמ
12


Israel Hyperbanner Network

Member of Israel HyperBanner